„Trispalvio kino” dienose kvėpuoja visos kūrėjų kartos

Švelnioji dokumentika

Nors beviltiškas pagyvenusio žmogaus žvilgsnis iš „Trispalvio kino” dienų reklamos (dailininkas J.Jacovskis) tarsi nežada nieko ge­ra, naujosios Lietuvos filmų festi­valis prasidėjo kaip tik linksmais žaidimais prie „Lietuvos”. Natūralu, kad daugumą trau­kia patys naujausi, jau 2004 me­tais užbaigti filmai. Tarp jų – dvi dokumentinės no­velės, kurias apibūdinant norisi vartoti būtent pastarąjį, lyg ir la­biau vaidybiniam kinui pritinkan­tį terminą.

Ištikima sau pasilieka viduri­nės kartos režisūra.

Rimantas Gruodis „Meistre” vėl susirado saviraiškos sėkmin­gai ieškantį žmogų. Šį kartą – pa­gyvenusį medžio drožėją, perma­niusį (ar manantį, kad permanė) japonų dailės principus. Svarbu – kad būtų džiaugsmo. „Man moteris yra visko pra­das” – šiuos „Meistre” nuskam­bančius nuoširdžius žodžius pri­simeni, žiūrėdamas naująjį Inesos Kurklietytės darbą. Su šypsniu pa­vadintas „Lengvu raganavimu”, jis atgaivina pirmapradę žodžio „pribuvėja” prasmę. Bet Jurga – ne šiaip pribuvė­ja, ji – savo srities menininkė, kaip ir tas R.Gruodžio pamatytas me­dinių ikebanų mėgėjas.

„Jos” kūdikiai ateina į pasaulį per vandenį. Rizikinga tema ekrane perteik­ta taktiškai ir švelniai, kartais net kiek šelmiškai. Vandens žaismas, nuogų kūnų fragmentai, naujųjų žmonių pir­masis riksmas, nepaprasta jau­nųjų motinų nuostaba – visa tai filme keičia vienas kitą tikru poe­zijos ritmu.

Dar gyva kino esė

Ritmas, pagavus, tolydžio įvai­ruojamas ritmas nuo pirmųjų ka­drų įtraukia ir jau nebepaleidžia iš spalvingos Almanto Grikevičiaus naujojo filmo „Bandymas išsiaiškinti” erdvės. O juk prasideda liūdnai – nuo atsisveikinimo su, atrodo, visų pažintu ir mylėtu dailininku Vy­tautu Kalinausku. Bet mielasis Vytautas buvo ne­paprastai įvairiapusiškas (A.Ja­covskis teisingai pažymi, kad jį reikėję vadinti Artistu – plačiau­sia prasme). Todėl ir vyresniosios kartos ki­no meistras, visuomet meistriškai gludinantis kūrinio montažą, nė nemano apsiriboti vien tiktai tuo minoru. „Bandymas išsiaiškinti” – pa­vadinimas iš paties smalsaus he­rojaus tekstų. Mažiausiai filmas primena mo­nografiją. Taip, įdomu paspėlioti, kas gi iš tikrųjų buvo tas Kalinaus­kas, – didis menininkas, kurį dar tiktai įvertins, kaip mano Rodio-nas Ščedrinas, ar ritualų gerbėjas, universalas, ar tiesiog Vilniaus se­namiesčio Volandas. Vis dėlto A.Grikevičiui ne ma­žiau svarbu pati kūrinio ritmika, spalvotų ir monotipinių kadrų kai­ta, pašnekovų minčių sandūromis atskleisti tą stebuklingą V.Kali­nausko gyvenimo ir meno atmos­ferą, „kur viskas skraido, neturi žemės traukos” (N.Adomonytė). Svarbu, kad žiūrovas susimąs­tytų apie visą kartą, nekėlusią er­zelio dėl priklausomybės elitui, tiesiog buvusią juo. Svarbu, kad įsiklausytų į fina­linę Just.Marcinkevičiaus strofą: „Laikykimės už rankų kaip ka-dais”. Netgi jeigu tai ir iliuzija, vis tiek ji labai graži.

Jaunimas ir senimas ir jaunoji

Vienintele vaidybine premjera, Giedrės Beinoriūtės tragikomedi­ja „Egzistencija”, festivalis ir bu­vo pradėtas. Rodydama šiuolaikinę periferi­ją, kurioje apstu iškabų „Pigi mė­sa” ir netgi laidojimo biuras gavo poetišką „Palūžusios tujos” pava­dinimą, linksmo „Troleibusų mie­sto” kūrėja – savo rogėse. Kiek keisčiau nuteikia pačios režisierės parašytas scenarijus, kuriame ji ironizuodama gretina senąją ir jaunąją kartą. Žavingoji jauna herojė (Vilma Raubaitė), matyt, niekad nesusi-mąstanti apie filmo pavadinimo žodį, slysta gyvenimu iš vieno glė­bio į kitą – dailiai, elegantiškai, bet kažkaip automatiškai. Netgi po atsitiktinio meilužio (Eimutis Kvosčiauskas) tokios pa­čios atsitiktinės žūties ji išlieka toji pati plaštakė. Tuo tarpu dvi garbaus amžiaus moterytės (Birutė Didžgalvytė ir Elena Gaigalaitė), šokiruodamos miestelio visuomenę ryškiai rau­donomis kojinėmis ir kitokiomis, visai nebe tokiomis nekaltomis iš­daigomis, regis, gyvena kur kas spalvingiau. Žinoma, guviųjų damų baigia­masis entuziazmas, joms tegul nejučia išprovokavus kito mirtį, gerokai šokiruoja. Nejaugi, pasidžiaugus nuei­nančios kartos gyvenimo įvairo­ve, norėta suabejoti jos etika? Kažkoks dramaturginis netiks­lumas, pasidžiaugus reto žanro pasirodymu ir režisierės profesio­nalumu, čia vis dėlto yra.  „Egzistencijoje” jaunimas ir se­nimas gyvuoja greta vienas kito maždaug taip, kaip kino kartos -„Trispalviame kine”. Kas sakė, kad dirba tiktai ku­rie nors vieni, neva privilegijuo­ti? Tegul nelengvai, tačiau dirba visi.

Saulius Macaitis, „Lietuvos rytas“