Apie vaikus, bet ne tik vaikams

Jauna kino režisierė Giedrė Beinoriūtė jau yra sukūrusi šešis trumpo metražo filmus, jie sulaukė ir tarptautinio pripažinimo. Neseniai studijoje „Monoklis” ji baigė filmuoti septintąjį filmą „Balkonas” jo pagrindiniais herojais tapo vaikai.

Biografinė istorija

Praėjusį savaitgalį Rūdiškėse buvo nufilmuotos paskutinės filmo „Balkonas” scenos. Kaip ir ankstesniuose filmuose, naujajame Giedrė nepuolė spręsti globalių problemų. Pagrindiniais veikėjais ji vėl pasirinko paprastus žmones, kamuojamus kasdienių ir ne visai rūpesčių, kurių, kaip visada, ji nepateikė tirštomis dramatiškomis spalvomis. „Nesinori vien tik verkt. Ne apie tai, kaip sunku, o apie tai, kaip tą sunkumą išgyvent, yra filmas”, – sakė G.Beinoriūtė.

Režisierė liko ištikima savo kūrybos principams, tačiau šį sykį pagrindiniai veikėjai buvo vaikai. Siužeto pagrindu tapo jos geros draugės aktorės Joanos Čižauskaitės prisiminimai apie kadaise patirtus pirmosios meilės nuotykius ir išgyventas tėvų skyrybų nuoskaudas. „Mintis apie „Balkoną” gimė pasakojant istorijas iš savo vaikystės. Parašiau scenarijų dar prieš pirmą­jį savo filmą „Egzistencija”. Tačiau „Balkonas” laukė savo laiko”, – pa­sakojo režisierė.

Pagrindiniai veikėjai – vaikai

Po mėnesį trukusio įtempto darbo kūrybinė komanda negalėjo paslėpti nuovargio ir džiaugsmo. „Yra žinoma nerašyta taisyklė, kad filmuojant vaikus, gyvūnus ir se­nukus, reikia dvigubai daugiau lai­ko, bet mes tiek daug nesugaišome”, – džiaugėsi antrasis filmo re­žisierius Mykolas Vildžiūnas.

Pagrindinį mergaitės Emilijos vaidmenį sukūrė Elzbieta Degutytė. Mergaitė darbo kine svarbą suvokė dar prieš perskaitydama scenarijų. Jai įdomiausios buvo naktinės filma­vimo pamainos, kai per trumpas pertraukėles „truputį leido pamie­goti – po 15 minučių”.  „Bet per nak­tinius filmavimus ir mano mama atvažiuodavo”, – džiaugsmingomis filmavimo akimirkomis dalijosi Sau­lė Rašimaitė, vaidinusi jaunėlę Emi­lijos sesę Rūtą.

Filmavimo aikštelėje šeiminin­kaujančius vaikus supo draugiška nuotaika, nebuvo jokio pavydo. „Visą laiką maniau, kad mane at­rinks pagrindiniam vaidmeniui, -filmavimo atranką prisiminė Emi­lijos draugę Iną vaidinusi Dovilė Tarvydaitė. – Tačiau neužpykau, juk svarbiausia, kad filmuojuosi”.

Berniuko Rolano vaidmeniui buvo atrinktas sportininku svajo­jantis tapti Karolis Savickis. Jis ne­galėjo pasakyti, kas labiausiai pati­ko filmuojantis, bet jau dabar tvir­tai įsitikinęs, kad norėtų „dar fil­muotis, ypač reklamoje”, nes joje dar nesifilmavo. „Be to, per  „teliką” parodytų”, – reklamos prana­šumus svarstė Karolis.

„Labai nepatiko šortukai ir pa­laidinė, su kuria turėjau miegoti, ir dar treningiukai”, – prisiminė Ka­rolis ir dievagojosi, kad  „jokiu bū­du” su tokiais rūbais dabar neišei­tų į gatvę. „Man patiko drabužiai, labai įdomūs ir gražūs”, – porino Saulė, bet į gatvę su tokiais neišeitų ir ji. Tačiau paaiškinus, kad būtent tokiais rūbais ir rengdavosi vaikystėje jų tėveliai, Karolis lako­niškai atrėžė: „Košmaras”.

9-ojo dešimtmečio nostalgija

Šiuolaikiniams vaikams 9-asis dešimtmetis išties gali pasirodyti kaip nuobodus „košmaras”, tačiau suaugusiesiems filmas „Balkonas” išties sukels nemažai sentimentų. Tai ir giros cisternos su nusidrie­kusia eilute pirkėjų, trokštančių atsigaivinti už 3 ar 5 kapeikas. Tai ir keturių-penkių aukštų gyvena­mieji namai, visi vienodi, tačiau vi­si mieli. Tai ir vienas prie kito pri­lipę balkonai, per kuriuos persisvėrus galima ne tik pašnipinėti kaimyną, bet ir užmegzti meilės ro­maną – o taip ir atsitiko pagrindi­niams filmo veikėjams.

„Man 9-ąjame dešimtmetyje bu­vo tik dveji, – guodėsi filmo kostiu­mų dailininkė Jurgita Petrulytė. -Tačiau buvo gera proga prisiminti, išsiversti nuotraukas ir peržiūrėti, kaip aš atrodžiau, kaip tėveliai ir visi žmonės atrodė. Viskas iš tikrų­jų buvo labai marga ir labai spalvinga, nors visada atrodė, kad bu­vo blanku”.

„Tai detalės, senti­mentai, kurie padeda atskleisti veikėjų san­tykius, – savo mintimis dalijosi filmo prodiuserė Jurga Gluskinienė. – Nė­ra taip, kad tik grįžtame į tuos laikus. Socialiniai veiksniai išlikę ir dabar, tiktai šiai medžiagai lengviau atsi­skleisti tame laikotarpyje. Juk visi skirtingi, ir nežinai, kas gali užkabin­ti žiūrovą, koks laikotarpis, kokia te­ma… Yra dalis, kurie šaudymus gau­dymus, keiksmažodžius mėgsta, yra dalis, kuriems visai to nereikia, kurie nori gražios, jautrios istorijos”.

Iš tiesų filmas vyresniems žiū­rovams, kaip ir kūrybinei koman­dai, sukels daugybę nostalgiškų prisiminimų – ne tik apie tuometę buitį, bet ir apie tuomečius jaus­mus. Panašius į tuos, kuriuos išgy­veno pagrindiniai veikėjai – 10-ies metų Emilija ir Rolanas. Primins tuos laikus, kai nebuvo mobiliųjų telefonų ar elektroninio pašto. Kai bendrauti kartais tekdavo per bal­koną, per elektros rozetę ar spaus­dinimo mašinėle surenkant intymų tekstą, kad neatpažintų iš rašyse­nos, ir paslapčia įbrukant laiškelį į mylimojo knygą ar kuprinę. „Tie laikai jau praėjo, į juos neįmanoma grįžti, – po filmavimo samprotavo operatorius Audrius Kemežys. -Tačiau meilė buvo ir 9-ajame de­šimtmetyje, yra ir dabar”.

Kaskadiniai triukai, šaltis ir šiluma

Filmo kūrėjams, o ypač vaikams, teko patirti ne tik džiaugsmingų, bet ir pavojingų situacijų. Karoliui reikėjo per balkono atbrai­lą perlipti į greta esantį kaimynės balkoną. 0 „atsirevanšuojančiai” Elzbietai pagal scenarijų teko iš balkono net iškristi. Filmavimas vyko antrame aukšte, todėl užti­krinant vaikų saugumą, buvo su­montuota speciali pakyla, dengta čiužiniais, taigi kristi teko vos 1,20 m. Tačiau Elzbietai ir toks aukštis sukėlė rūpesčių: „Man paskui visą dieną skaudėjo nugarą. Gal kietas čiužinys buvo… Bet kai reikėjo daug kartų kristi ir kai kaskadinin­kas patraukdavo už kojos ir dar pastumdavo, buvo sunku…” Tačiau Karoliui kritimo iš balkono scena pasirodė labai juokinga: „Aš irgi labai no­rėjau iškrist, bet sce­narijuje to nebu­vo…”

Kitas vaikų, o ir suaugusiųjų, priešas buvo šaltis. Nors fil­mo veiksmas vyksta šiltą rugpjūtį, filma­vimai prasidėjo tik rugsėjį. „Sunkiausia buvo vaidin­ti, kad karšta, nors buvo šalta, o kai buvo karšta, reikėjo vaidinti, kad šalta”, – aiškino Karolis. O jaunėlė Saulė pasiguodė: „Buvo tik viena scena lauke, kai man bu­vo nešalta”.

Tačiau šaltį kompensavo gera­noriškos suaugusiųjų komandos šiluma, ypač vyresniųjų vaikų ko­legų aktorių Rolando Kazio ir Vik­torijos Kuodytės, sukūrusių Emi­lijos tėvų vaidmenis, dėmesys. Jie­du ne tik dalijo vaikams pastabas, žaidė per pertraukėles, bet ir elgė­si su jais kaip su savo vaikais. „Smagiausia buvo, kai Rolandas, vaidinantis mūsų tėtį, mus juoki­no”, – valiūkiškai po filmavimų džiaugėsi Saulutė.

Teneįsižeidžia neįvardyti likę kūrybinės komandos nariai ir pa­galbininkai. Juk daug kam tenka likti už kadro, tai drąsiai pripaži­no ir prodiuserė Jurga: „Aš už ka­dro, ir man tas patinka, nes rei­kiamu momentu tas asmuo už kadro irgi labai reikalingas”. Lai nesupyksta nepaminėti kiti filme vaidinę vaikai ir aktoriai, Rūdiš­kių ir Senųjų Trakų gyventojai, mielai sutikę filmuotis masinėse scenose. Nes filmavimas – dar ne­baigtas filmas. O „Balkono” premjeros kino ekranuose ir jiems, ir žiūrovams reikės palauk­ti. Jei viskas gerai klosis, iki kitų metų pavasario.

Irmantas BAČELIS, , „Respublika“