Šalies ekranuose skleidžiasi emocinga moterų kino įvairovė


Antrasis „Skalvijos” kino centro festivalis „Šeršėliafam” („Ieškok mo­ters”) prasidėjo lietuviška premje­ra. Giedrė Beinoriūtė parodė labai intymų, skaudų, neįprastos formos filmą „Gyveno senelis ir bobutė”.

Teko pakeisti adresus

Jaunos režisierės seneliams, motinai, tetoms ir dėdėms, kaip la­bai dažnai lietuvių šeimai, išpuolė gyventi tuo metu, kai teko keisti tė­vynės vietas į tolimą Sibirą.

Per maždaug 20 pastarųjų metų ne vien lietuvių kine atsirado galy­bė dokumentinių juostų apie stali­ninius lagerius. Bet – drįstu manyti – G.Beinoriūtės filmas unikalus.

Anksčiau tie „lageriniai” filmai šiurpino siaubo, žiaurumo, kartais ir niūrios sensacijos motyvais. Gal iš pradžių reikėjo ir tokių. O „Gyve­no senelis ir bobutė” – tarsi baiso­ka pasaka, ir tokiu sprendimu ji vei­kia daug stipriau nei ekrane jau spė­ti suniveliuoti vaizdai.

Pati vos paaugusi Giedrė, matyt, taip – naivokai, bet rimtai – bandy­davo įsivaizduoti artimųjų gyveni­mą Sibire. Ne veltui už kadro skam­ba skaitovės mergytės rimtas, inty­mus, bet nesentimentalus komen­taras.

Autentiškas šeimos albumo fo­tografijas lydi ne tik laiko atmosfe­rą primenanti kronika, bet ir sąmo­ningai skurdi, rašalo dėmėmis ir linijomis užburianti Gabrielės Bal­trušaitytės animacija. Kartais iš­girsti net senosios metalinės plun­ksnos gergždėjimą.

Paukštukai ir stogo skylės

Kai vaikiškas balsas pasakoja, kaip senelis 25 kilometrus pėsčias ėjęs, kad siuntinį iš Lietuvos atsi­imtų, autentišką skurdaus Sibiro kaimelio fotografiją gyvina animuotos melsvos pėdos sniege. Kai regi lietuviškus kryžius, pastatytus vietinių tremtinių, melsvo rašalo akys nuo jų kraštų mirksėdamos žvelgia į tą pačią pusę – į Lietuvą.

Filme „Gyveno senelis ir bobu­tė” apčiuoptos ir lietuvių mentali­teto ypatybės. Jokių nuoskaudų, verkšlenimo – DAR gyvenam, tai svarbiausia. Ir per pastaruosius me­tus beišsibarstantis kuklumas: auto­rė neiškelia savo šeimos kaip kuo nors ypatingos. Likimas buvo bend­ras. Neprofesionalas gal nė neįž­velgs, kaip velnioniškai sunku bu­vo sukurti šį neva visai paprastą kūrinėlį. O pabandyk, vien pagel­tusių nuotraukų saujelę turėdamas, sukurti įdomų, patriotišką (bet ne trankiai), savą specifinę intonaciją turintį filmą.

Čia labai svarbi ir technika, kai sovietų formuliarai, regis, rašomi kaip nuosprendžiai mūsų akyse. Į traukinio Irkutskas-Maskva lan­gelį įspausta grįžtančių močiutės ir mamos fotografija.

Liūdna animacija, kai paukštu­kai landžioja po dešimtmetį apleis­to namo stogo skyles.

Tiesiog pribloškė režisierės me­nas perprasminti kai kuriuos da­lykus. Tarkim, 6-ajame dešimtme­tyje populiari chorinė daina „Atei­nam, ateinam” ekrane įgauna visai kitą, nesovietinę prasmę: viską ištvėrėm.

Gal toji potekstė mirgėjo ir teks­to autoriaus Pauliaus Širvio, čia šmėkštelinčio kaip dar visai Pau­liuko, sąmonėje?

Ir jie ateina, tie tremtiniai, ani­maciniais ryšuliais nešini, per pieš­tą, bet visai nenykų lietų. Pareina namo, kur ir lietus savas.

Melodramos ir švelnus humoras

Festivalio repertuare – ir debiu-tančių, ir patyrusių režisierių dar­bai iš devynių pasaulio šalių. Kuo gyvena dabartinės lenkų, vengrų, latvių, prancūzų moterys, kiek jų problemos yra artimos mums?

Nors Lietuvoje iš „Batelio” pa­žįstama latvė Laima Pakalninia ren­kasi visuomenišką lėktuvo grobimo temą („Įkaitas”), dauguma juostų skiriamos jausmų pasauliui.

Bene garsiausia tarp jų ispanės Isabele Coixet melodrama „Pas­laptingas žodžių gyvenimas” – apie moterį, slaugančią sužalotą vyriš­kį, jų pasakomus ir nutylimus žo­džius.

Lietuvą pagaliau pasiekė gar­susis Kiros Muratovos „Derintojas”.

Tarp beviltiškomis vadintų garsio­sios režisierės juostų šioji išsiski­ria neįprastu švelniu humoru, iro­nišku posovietinės tikrovės prilygi­nimu paikam detektyvui.

Turtingą, aristokratišką ir nai­vią damą čia fantastiškai vaidina niekad anksčiau su autore nesusi­tikusi Ala Demidova. O, kokie avan­tiūristai!

Festivalio „Šeršėliafam” juostos aplankys ir Kauną, Ukmergę, Pa­langą.

Saulius Macaitis, „Lietuvos rytas“