Bėgantieji per perėjas

„Troleibusų miesto” apibūdini­mas Giedrės Beinoriūtės filme adresuojamas mūsų puikiajai sostinei. Kadaise, prieš kokius trisdešimt ar dvidešimt metų. kai po ją visomis kryptimis zujo melodingai „dai­nuojančios” naujutėlaitės ar apynaujės „Škodos”, kai troleibuso bilietas kainavo simboliškas 4 tarybinio rublio kapeikas, o asmeninis automobilis buvo prabangos ar deficito ženklas, tokia su visuomeniniu transportu susijusi asociacija daugeliui vilniečių būtų buvusi visiškai suprantama. Nesunku net įsivaizduoti ir taip pavadin­to anuometinio kino etiudo (jei tokį kas nors būtų filmavęs) „poetiką”: mažoriniai gatvės ritmai, miesto aušros ir sutemos, ore pakibęs troleibusų tinklų ažūras, giedri, rūpesčio netemdomi veidai, viskas tarnauja gyventojų patogumui ir labui. Nė kiek neironizuoju mūsų dokumenti­nio kino tradicijos, tačiau filmų juk būta visokių – ir labai gerų, ir konjunktūriškų, o pavadinimo santykis su laiku dažnai nusako ir paties opuso pobūdį.

Šiandien toks idiliškas pavadinimas skamba paradoksaliai ir provokuojančiai. Vilniaus troleibusai paseno ir išklero, kursuoja retai ir pagal sutrumpintą paros grafiką. Visuomeninis transportas neju­čia paskendo tarp daugybės kitų naujo­sios metropolijos pavidalų ir ją užgriuvu­sių problemų, o svarbiausia – liovėsi buvęs visų miestiečių susisiekimo prie­mone. Dabar tokio transporto paslaugo­mis dažniausiai naudojasi skurstantieji -pensininkai, darbo ir bedarbių liaudis. Jie ir yra G. Beinoriūtės „Troleibusų miesto” gyventojai.

Tačiau filmas nepretenduoja į atvirą socialinę publicistiką, nors tokia pagunda tarsi siūlytųsi savaime. Visi puikiai žino­me visuomeninio transporto ypatybę išprovokuoti žaibiškas psichologines ir socialines iškrovas, sukurti stresines situ­acijas. Ši anonimiška viešoji erdvė aku­muliuoja ir iškelia į paviršių tai, kas kito­mis aplinkybėmis pastebima ne iš karto, -viduje slopinamas nuotaikas ir būsenas, bendriausius mūsų būties simptomus ir jų sąsajas. Grupinis portretas troleibuse (bent jau mūsų troleibuse) kondensuotai atspindi aktualią visuomenės situaciją, o platesne prasme – ir tos visuomenės civi­lizacijos lygį. Toks optimizmo, deja, ne­įkvepiantis portretas ryškėja ir G. Beino­riūtės filme, bet autorė jo nekomentuoja ir neperša apibendrinimų. Pasirinkusi kasdienišką troleibusų „siužetą” – kon­trolieriai ir „zuikiai”. – G. Beinoriūtė, regis, tik fiksuoja skirtingus elgsenos ir reakcijų modelius ir jungia juos į žaismin­gą kaleidoskopą. Daro tai jauna debiu­tante („Troleibusų miestas” – pirmas savarankiškas, nestudentiškas G. Beino­riūtės darbas) pavydėtinai laisvai ir profe­sionaliai, jausdama montažo ritmą, išryš­kindama absurdišką situacijų komizmą. Tad filmas, pusę valandos rodantis iš esmės tą patį, nė kiek neprailgsta. Gali suvokti jį kaip puikiai papasakotą anek­dotą, smagiai pasijuokti ir neišsinešti nieko daugiau. Tačiau tai filmas su dvigu­bu dugnu, kur tarp glaudžiai surikiuotų kadrų Įsiterpia platus asociacijų laukas.

Žiūrint filmą ilgainiui apima kažkoks nesmagumo jausmas, ir netrukus supran­ti, kodėl, – ši įprastinė mums situacija vis dėlto nėra normali. Ypač jei tampa kas­dienybe, priimama kaip kasdienybė. Juk kontrolė turėtų būti tik drausminantis priminimas, atlikti panašią funkciją kaip ir nenatūraliai lipšnus diktorės balsas, raginantis „gerbiamuosius keleivius” nepamiršti pasižymėti bilietų. Važiuoda­mas greituoju Vienos tramvajumi ar plaukdamas Venecijos vaporetu beveik nesusidursi su kontrole, juo labiau – su taip audringai reiškiamomis emocijomis. O mūsų kontrolė vis intensyvėja, reorganizuojama į motorizuotas brigadas, imančias troleibusus šturmu. Vadinasi, vis daugiau keleivių važinėja be bilieto, o kontrolė turi „išmušti” kuo daugiau bau­dų, kad sumažintų troleibusų įmonės nuostolius. Tarp keleivių ir kontrolierių vyksta atkaklus nepaskelbtas karas. Ir užuojautos šiame kare nusipelno abi konfliktuojančios pusės.

Tiesa, kontrolierių padėtis tarytum geresnė. Jie atstovauja institucijai, vykdo nustatytas instrukcijas, veikia atvirai, už jų pečių – taisyklės ir netgi filmavimo kamera. G. Beinoriūtė prisikalbino labai simpatišką, artistišką kontrolierių ko­mandą, ji noriai įsitraukė į pasiūlytą žai­dimą („čia filmą apie mus ruošia”). Ka­mera jų nė kiek nekausto, dirbdami savo darbą spėja net jai papozuoti ar suokalbiškai mirktelti akimi. Įkvėptai suvaidina žanrinę scenelę, pavyzdžiui, su plaštakė­mis iš „Indigo” naktinio klubo. Tačiau jauti ir nuolatinę jų darbo įtampą bei padėties dviprasmiškumą. „Išmušti” baudą, surašyti protokolą ar pristatyti pažeidėją policijai nėra taip paprasta. Labai dažnai tai ilgokai užsitęsianti skan­dalo situacija, kurioje pažeidėjas, beje, gali išsikrauti, o kontrolierius priverstas sugerti į save neigiamas emocijas, nebent turėtų begemoto oda. Pridurkime, kad tai kontrolieriaus „darbo specifika”, kad tokią „įkrovą” jis gauna kasdien.

Mūsų pažeidėjas beveik visada jaučiasi esąs teisus, arba tiksliau – skriaudžiamas. Paradoksas, bet iš dalies taip ir yra. Jis neteko darbo, jo gyvenimo triūsas įver­tintas saujos centų pensija, iš jo atimtos beveik visos socialinės lengvatos, įskai­tant pigų transportą. Jam reikia važiuo­ti – kad ir į turgų ar darbo biržą, – ir jis važiuoja, o kontrolierius personifikuoja jam visą valdžios abejingumą. Važinėti be bilieto – taip pat nuolatinė Įtampa, už­kluptas kontrolierių jis visaip teisinasi ir išsisukinėja, žada, kad tai paskutinis kartas, bet žino, kad ir vėl rizikuos. Kita vertus, tai ir nelaikoma nusižengimu, ir kontrolierių intervencija į keleivių terito­riją visada susilaukia solidaraus atkirčio („padarykit tvarką savo Seimui ir savo policijai, o ne čia”). Viešajame transpor­te fermentuojasi piketų prie Seimo ar Prezidentūros dvasia – dėl visko kalti Landsbergis ir Adamkus. Būtų juokinga, jei nebūtų graudu, nes tai labai tikslus mūsų politinės kultūros indikatorius. Kontrolierius – pirmasis tarpininkas tarp „valdžios” ir „liaudies” – priverstas būti šių nuotaikų laidininku. Nepaisant to, o gal kaip tik todėl, kad jo paties statusas labai neapibrėžtas – nei tarnautojas, nei pareigūnas. Priešinga konflikto pusė gerai tai žino ir tuo naudojasi – juk prieš policininką taip „nepasišakosi”. Trolei­busų keleiviai tapatina kontrolierių su represinėmis struktūrotnis, neturinčiomis tam juridinių įgaliojimų, juo labiau -moralinės teisės. Todėl labai suprantami vieno simpatiškosios komandos nario žodžiai, kad per vieną darbo mėnesį lig tol jiems jausto gailesčio nebeliko. Tiktai kažin, ar po to tapo lengviau. Juk jo kole­gos tezėje „Šiuo metu bet koks darbas yra garbingas” glūdi ir tam tikra antitezė.

Priešinga pusė, net ir patys agresyviau­si, vis dėlto yra bėgantieji. Jie mielai ištirptų minioje, pasislepiu, nusisuktų nuo videokameros („dar ir fotografuoja kaip kokią nusikaltėlę”). Galima išties prikišti, kad Vaidoto Digimo kamera pavojingai priartėja prie leistinumo ri­bos, kad piktnaudžiaujama situacija, kai žmogus nepajėgus apsiginti. Bet galima pažvelgti ir kitaip – viskas galų gale pri­klauso nuo dokumentininko intencijų, jei ta riba, žinoma, nėra ciniška peržengia­ma. Be tokio priartėjimo, „išdidinimo”, šio filmo nuotaikos ir potekstės apskritai nebūtų užfiksuotos. Nebūtų jaudinančio kadro, kuriame pusamžis vyras ašarojan­čiomis akimis vis pamesdamas skaičių rankioja iš delno smulkias monetas bau­dos dešimtinei, kol galiausiai lieka stovėti \ ienas, tarsi nežinodamas, kur dabar eiti, o jo veide – nuoskauda, neviltis ir paže­minimas. Nes „Troleibusų miestas” – ne vien apie kontrolierius ir „zuikius”, bet ir apie nerealizuotą mūsų teisę į padoresnį, iš tikrųjų apgintą gyvenimą, kuriame ir mes patys gal būtume gražesni.

Filmo finale, kai kontrolierių mikroau­tobusas ryto rūke čiuožia į naują darbo dieną, tolumoje pasirodo per perėją einantis pėstysis. Staiga jis išsigąsta ir likusią perėjos dalį įveikia dideliais šuo­liais. Nemanau, kad „Troleibusų miesto” montažo sekoje šis kadras būtų atsitikti­nis. Mes vis dai bėgame per perėjas. Dėl viso pikto.

LINAS VILDŽIŪNAS, 2002, „Kinas“ nr.7