Apie kurmius, kontrolierius ir žmones

Prisipažinsiu, gerokai įgriso kalbos apie lietuvių kino mir­tį. Žinoma, jis jau seniai turi tenkintis bado dieta, o tai visada at­siliepia ir filmų kiekybei, ir koky­bei, ir jų platinimui. Ne vienas įdo­mus projektas taip ir liko neįgyven­dintas, nes Lietuva paprasčiausiai nebegali sau leisti brangių (istori­nių, kostiuminių ir pan.) filmų ir ne­aišku, ar kada nors galės. Tačiau jaunųjų kino adeptų nesumažėjo. Per savaitę įvykusios dvi debiutan-čių – Dalios Survilaitės ir Giedrės Beinoriūtės – filmų premjeros nu­teikia optimistiškai.

Dalios Survilaitės debiutas – iš­skirtinis įvykis, mat filmą „Kurmis” sukūrė filologė, nebaigusi jokių ki­no mokslų. Neabejoju, kad įtakos turėjo tėvai – operatorius Vytautas Survila ir montuotoja Vanda Survilienė, nes ir filme akivaizdus, ma­tyt, įgimtas kino jausmas.

„Kurimio” herojus – neregys Re­migijus Audiejaitis. Jis fotografuo­ja supantį pasaulį remdamasis iš­girstais garsais. Taigi jo fotografi­jos – tai ir savotiškos garsų nuotrau­kos. Ši metafora „Kurmyje” patei­kiama subtiliai – herojaus fotogra­fijomis, filmo garso takeliu.

Kitas metaforinis „Kurmio” lyg­muo atsiranda kadruose, kai hero­jus „žiūri” filmą, tiksliau, jį jam per­pasakoja šalia sėdinti mergina. Re­žisierei, matyt, svarbu ir tai, kiek fil­mą matome akimis, ir tai, kaip jis gimsta mūsų viduje.

Ko gero, pati paprasčiausia ir tra­diciškiausia „Kurmio” metafora -herojaus kelionė į Molėtų observa­toriją žiūrėti žvaigždžių. Ji pateikia­ma nesureikšminant ir neestetizuojant to, kas vyksta ekrane, o tai, tie­są sakant, nebūdinga debiutantams, dažniausiai iš visų jėgų forsuojan­tiems vizualumą.

Tačiau, kad ir kaip režisierei rū­pėtų kino ir vidinės tikrovės santy­kis, „Kurmis” pirmiausia yra filmas portretas – subtilus, nesimėgaujan­tis herojaus „nepaprastumu”. Survi­laitė „Kurmiui” (taip save vadina neregiai) nekuria išskirtinių, nekas­dieniškų situcijų, kurias mėgsta kai kurie lietuvių (ir ne tik) kinematog­rafininkai. Ji fiksuoja herojaus kas­dienybę – pokalbius su draugais ka­vinėje, futbolą, bendrabučio virtu­vę. Prieš mus iškyla harmoninga as­menybė, visiškai nedramatizuojan­ti savo likimo. Tai nereiškia, kad su­sitaikiusi. Vidinė Remigijaus švie­sa nušviečia ir jo fotografijas.

Taigi „Kurmis” – ir tradiciškas, ir kartu bandąs atnaujinti tradiciją filmas. Pasakojimo būdas, puiki vi­zualinė raiška (operatorius – Vytau­tas Survila), paprastas nepaprastas herojus – visa tai tarsi sieja „Kur­mį” su ankstesniuoju lietuvių doku­mentiniu kinu. Refleksija apie kino ar fotovaizdo prigimtį, pabrėžtinis nedramatizavimas, trumpos monta-žinės „frazės” – jau ir bandymas į tą tradiciją pažvelgti savaip. Žinoma, filmo tema nėra nauja nei pasauli­niame, nei lietuvių kine: Werneris Herzogas, Miroslavas Janekas, Audrius Stonys, Pawelas Kędzierskis savo filmuose kiekvienas savaip išreiškė neregio santykį su matomu ir apčiuopiamu pasauliu. Tačiau „Kurmio” epigonizmu neapkaltinsi.

Žiūrėdama Giedrės Beinoriūtės „Troleibusų miestą”, prisiminiau di­džiojo prancūzų dokumentininko Raymond’o Depardono filmus, ypač „Sugautus nusikaltimo vietoje”, kur autorius filmuoja pirmąjį įvairių sukčių susitikimą su tardytoju ir kar­tu atskleidžia žmogiškosios prigim­ties vingrybes. „Troleibusų miesto” herojai – kontrolieriai ir „zuikiai” -taip pat fiksuojami panašioje situa­cijoje: „zuikiai” teisinasi, kontrolie­riai puola. Iš pirmo žvilgsnio net ga­li pasirodyti, kad ir vieniems, ir ki­tiems tai gyvybės ir mirties klausi­mas, tačiau abi pusės suvokia, kad tai – ir žaidimas. Filme rodoma kon­trolierių komanda – šio katės ir pe­lės žaidimo virtuozai, net linkę tuo virtuoziškumu pasipuikuoti prieš kamerą. Jiems nesvetima ir ironija. Kartais jie atsipalaiduoja, kad pa­žaistų su žaviomis išgąsdintomis merginomis. Jie puikūs psichologai, iškart sugebantys rasti silpniausią, pažeidžiamiausią, bet kartais ir ap­sirinkantys. Tada žaidimas užsitę­sia, kaip su ta rusakalbe moteriškai­te, kuri esanti ir bedarbė, ir nesvei­ka, ir besilaukianti. Tačiau dažniau­siai pelė sudorojama greitai, jau kontrolierių mikroautobuse.

Režisierė daugiausia rodo „zuikius”, kitaip tariant – peles, kitaip tariant – aukas. Jų galerija – pati įvai­riausia: viena „nukentėjusioji” net rengiasi skųstis Prezidentui, kitas -tiesiog nustėrsta, sukaustytas bai­mės, trečias bando derėtis ir 1.1. Taip ir norisi pasakyti, kad filme viskas kaip gyvenime, tik čia situacija su­modeliuota idealiai: užkluptas žmo­gus pirmiausia nori apsiginti ir įro­dyti savo teisybę, tad į kamerą rea­guoja paskiausiai. Todėl „Troleibu­sų miesto” herojai tiesiog pavyzdin­gai demonstruoja elgesio modelius. Parodyk, kaip tu elgiesi su kontro­lieriumi, ir aš pasakysiu, koks tu žmogus.

Filmo pradžioje kontrolieriai idi­liškoje aplinkoje kalba apie savo profesiją. Beje, kiekvienas mūsų, ko gero, kalbėtų tais pačiais žodžiais, juolab kad, pasak vieno kontrolie­riaus, dabar kiekvienas darbas ver­tas pagarbos. Visą filmą negali ne­sižavėti jų reakcija ir noru susido­roti su „zuikiais”. Nuovargis jiems negresia. Žaidimas tęsiasi. Įdomu, kaip jie elgtųsi tapę keleiviais.

Kad „Troleibusųmiestas” – labai juokingas filmas (premjerinė audi­torija tiesiog riaumojo), pirmiausia „kalti” dialogai. Tokių gyvų dialogų lietuviųkine nebuvo niekad – nei vai­dybiniame, nei dokumentiniame. Ta­čiau būkime atviri – dauguma tų gy­vų dialogų kūrėjų kalba „didžiąja ir galingąja” rusų kalba ir atrodo verti Michailo Zoščenkos personažų vai­kaičių vardo. Lietuviai šalia jų „pa­sirodo” gana blyškiai, ir nieko čia nepadarysi – juk neturime net buiti­nio slengo tradicijų.

Dialogams puikiai antrina ir įžūli Vaidoto Digimo kamera, savaip pri­menanti „Troleibusų miesto” hero­jus. Tiesa, kartais vis dėlto kyla abe­jonių dėl filmo kūrėjų etikos. Juk nufilmuotos tikros žmogaus paže­minimo ir skausmo akimirkos, ku­rios visada esti labai intymios. Kita vertus, režisierė subtiliai jaučia nuo­taikų kaitą ir palyginti ilgame, iš es­mės uždaros, nuolat pasikartojan­čios struktūros filme beveik nelie­ka vietos monotonijai, juolab kad Beinoriūtė montavo pati. Žinoma, ji turėjo iš ko rinktis.

„Troleibusų miestas” – filmas, kurio visi seniai laukė. Ir tie, ku­riems nusibodo paradokumentali bei estetizuota lietuviškų filmų tik­rovė, ir tie, kurie jau net nebesiti­kėjo, kad lietuviškas filmas gali būti juokingas, ir tie, kurie nuolat lietu­vių filmuose pasigenda aktyvaus santykio su dabartimi. Giedrė Bei­noriūtė įrodė, kad ta dabartis ne tik egzistuoja, bet ir gali būti juokin­ga, metaforiška ir aprėpianti dau­gybę unikalių ir autentiškų likimų. Režisierės požiūrį į tą naują, nuolat kintančią, bet kartu ir amžiną katės ir pelės žaidimą su mumis žaidžian­čią realybę „Troleibusų miestas” iš­reiškia kuo puikiausiai ir verčia ne­kantriai laukti naujų darbų.

Živilė PIPINYTĖ, „7 meno dienos“